POSLJEDNJE NOVOSTI


O Centru.

U Crnoj Gori obuka u pravosudnim organima obavlja se u okviru Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji kao samostalna organizacija sa svojstvom pravnog lica postoji od stupanja na snagu Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu 17.10.2015. godine. Glavni cilj donošenja ovog zakona je transformacija dotadašnjeg Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u nezavisnu, samoodrživu instituciju, u skladu sa preporukama datim u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava i Strategiji reforme pravosuđa 2014-2018. >>


Translate »